Huisregels Rondeel

We vragen je de Huis- en beleidsregels die we bij Tientjes hanteren te respecteren en na te leven. Zo zorgen we samen voor een fijne sfeer, zodat iedere medewerker en bezoeker het naar haar/zijn zin kan hebben.
Onze huisregels gelden voor iedere medewerker en bezoeker in en rondom het gebouw ‘Het Rondeel’ (Kloosterlaan 14, Breda). De medewerkers van Stichting Tientjes zijn bevoegd maatregelen te nemen om de goede gang van zaken te handhaven en of te bevorderen, bezoekers die zich niet aan de regels houden van het Rondeel, kunnen de toegang tot het Rondeel worden ontzegd. (Zie artikel restricties, ontzegging toegang en verwijdering.)

Algemene waardevolle huisregels

 • We (be)handelen (iedereen) gelijkwaardig zonder onderscheid te maken op grond van ras, gender, geaardheid, levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid of op welke grond dan ook.
 • We respecteren de ander, andermans lijf, eigendommen en privacy.
 • We praten met anderen, niet over anderen.
 • Je komt met goede bedoelingen en draagt bij aan een nette omgeving en een fijne sfeer.
 • Iedereen mag hier talenten ontdekken en (jezelf) ontwikkelen.

Algemeen huishoudelijk reglement

 • Iedere bezoeker die zich houdt aan de bij Tientjes geldende huisregels in en rondom het gebouw, is bij ons zonder meer van harte welkom.
 • Iedere bezoeker en medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Stichting Tientjes is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte persoonlijke eigendommen.
 • Deelname aan activiteiten is op eigen risico.
 • Alleen dienstdoende barmedewerkers hebben toegang tot achter de bar.
 • Consumpties worden direct afgerekend.
 • Op hinderlijk, agressief of ander ontoelaatbaar aanstootgevend of storend gedrag word je aangesproken door medewerkers van Stichting Tientjes. Bij herhaling volgt verwijdering en twee maanden ontzegging van de toegang.
 • Verdovende middelen en wapens horen niet in en rondom ‘Het Rondeel’. Je brengt ze niet binnen, je biedt ze niet aan en je gebruikt ze niet tijdens je bezoek.
 • Een bezoeker of medewerker onder invloed van geestverruimende- en/of verdovende middelen of in duidelijke staat van dronkenschap, wordt de toegang ontzegd.
 • Je veroorzaakt geen (geluids-)overlast voor bezoekers en omwonenden.
 • Fietsen, brommers en scooters dienen buiten op de daartoe bestemde plaatsen gestald te worden (aan de achterkant van het Rondeel).
  Het is niet toegestaan fietsen, brommers en scooters aan de voorzijde te stallen.
 • Geef gehoor aan de aanwijzingen van de medewerkers van Stichting Tientjes; aanwijzingen hebben een reden.

Rookbeleid

 • In en rondom ‘Het Rondeel’ is rookvrij. Dit geldt ook voor elektronische sigaretten. Roken onder het afdakje bij de voordeur is dan ook niet toegestaan!
 • Roken kan aan de achterkant van het gebouw, buiten de zone die als nooduitgang geldt.
 • Bij voorkeur roken in de “gemeenschappelijke tuin” achter Tientjes, Club Solo en het Zuiderlicht. Er zijn hier speciaal aparte zitjes ingericht. Veroorzaak geen overlast en laat geen vuil achter!

Alcoholbeleid

Vanaf 2020 is het alcoholbeleid binnen Stichting Tientjes aangepast:

 • Voor het kopen en nuttigen van alcoholische dranken geldt een leeftijd van 18 jaar en ouder.
 • Dienstdoende medewerkers werken alcoholvrij.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan drank en glaswerk van binnen, mee naar buiten te nemen.
 • Het grootste deel van de week wordt er geen alcohol verstrekt. Alcohol is verkrijgbaar vanaf 14:00 op vrijdagen tijdens openingstijden, bij activiteiten in de weekenden en de avonden, de laatste donderdag van de maand tijdens “Happy Tientjes”, bij besloten bijeenkomsten en bij overige extra activiteiten na 14:00 (tenzij anders wordt aangegeven).
 • Medewerkers van Tientjes hebben een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) certificaat. Dit betekent dat zij op ieder moment volgens de wettelijke regels mogen weigeren alcohol te schenken aan een persoon die al duidelijk onder invloed is, of die op dat moment – om wat voor reden dan ook, naar inschatting van de medewerker – een bedreiging voor het personeel, zijn omgeving of zichzelf vormt.

Restricties, ontzegging toegang en verwijdering

Indien een persoon zich niet aan de regels houdt zijn een aantal opties mogelijk:

 • Medewerkers van Tientjes mogen iemand die de regels overtreedt sommeren het pand te verlaten. Indien de betreffende gast hier geen gehoor aan geeft wordt de politie ingeschakeld.
 • Medewerkers van Tientjes mogen iemand met wie bepaalde afspraken zijn gemaakt omtrent diens gedrag sommeren het pand te verlaten. Indien de betreffende persoon hieraan geen gehoor geeft wordt de politie ingeschakeld.
 • In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, maar een medewerker zelf, of (op aanspreken door) een gast, beoordeelt dat een andere gast zich op een manier gedraagt die op welke manier dan ook teveel onrust bij betrokkenen veroorzaakt, mag een medewerker de betreffende gast sommeren het pand te verlaten. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven wordt de politie ingeschakeld.
 • Gasten die gesommeerd worden het pand te verlaten dienen hier direct gehoor aan te geven en zich hierna ook niet in de directe nabijheid van het pand op te houden.
 • Aan gasten die regels overtreden hebben kan verdere toegang worden ontzegt.
 • Aan gasten die regels overtreden hebben kunnen voorwaarden worden gesteld waaraan zij zich dienen te houden willen zij zich in het pand bevinden.

Cameratoezicht
Vanaf heden hangen er 2 nieuwe camera’s in het Rondeel. Deze zijn opgehangen voor de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers. Het cameratoezicht is uitsluitend bedoeld voor dit doel. De beelden worden opgenomen, maar enkel bekeken/teruggekeken, wanneer een situatie daar aanleiding toe geeft. We maken duidelijk dat er op het Rondeel cameratoezicht is d.m.v. stickers linksboven bij de voordeur. De beelden kunnen bekeken worden, door bestuur en/of management, indien daar aanleiding toe is.
De camerabeelden zijn goed beveiligd, worden maximaal 4 weken bewaard en worden niet gedeeld met externe partijen m.u.v. de politie (indien daar aanleiding toe is).

Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.